Családjog, Válóper

HÍREK: Kapcsolattartás>>

Válóper, Gyermekelhelyezés, Tartásdíj, Kapcsolattartás:               

C S A L Á D J O G  foglalkozik legfontosabb élethelyzeteinket meghatározó ügyekkel.

Házasságkötés, gyermeknevelés, vagyonszerzés valakivel közösen.

A statisztikai adatok, azt mutatják, hogy a megkötött házasságok több mint fele válással végződik. Ekkor új helyzetet kell megoldani: hol és miből éljen a gyermekünk, mennyi időt tudok vele tölteni, életének fontos döntéseiben részt tudok-e venni.  A közös vagyon megosztása  is körültekintést kíván.  Nem szerencsés, ha érzelmeink befolyásolnak bennünket életre szóló döntésekben, ezért érdemes családjogi ügyvédtől jogi tanácsot igénybe venni. A gondok egy része, megelőzhető, házassági  vagyonjogi szerződés (még a bizalom időszakában történő)  megkötésével. Tisztelt Látogatóm, a 2013. évi V. törvény a PTK NEGYEDIK könyv, alább részletezett paragrafusaiban, megtalálja az Önt érintő jogszabályokat. Vagy kérjen személyes jogi tanácsot, Budapesten!

V Á L Ó P E R,  a házasság felbontása 

Életközösség megszűnés
Válóper, Bontóper

Ptk. 4:20.§-4:28.§

Érvényesen megkötött házasságot a bíróság kizárólag

– bármelyik házastárs kérelmére (“tényállásos bontás”), vagy a

– házastársak közösen benyújtott kérelme (“megegyezéses bontás”) alapján bontja fel.

A házasság felbontása iránti pert a házastárs ellen  személyesen kell megindítania, keresetlevél  benyújtásával. (illetéke 30.000.-Ft.) Válóper

A bíróság a házasságot a körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik. Erre akkor van lehetőség, ha a házastársak a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata kérdésében megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.

A házasság felbontásánál a közös gyermek érdekét figyelembe kell venni.

A bírósági határozat jogerőre emelkedés napján, a házasság megszűnik, és ezzel beállnak a megszűnés joghatásaiVálóper lezárása.

A házastársi vagyonközösség megszűnésével a közös vagyon, megosztásra kerülhet. A házastársak vagyonmegosztása, ingatlan esetén jogi képviselő által ellenjegyzett szerződéssel érvényes. VAGYONMEGOSZTÁS>>

Válóperben a jogi képviselet nem kötelező, de célszerű. Az ítéletben foglaltak tartós jogi helyzetet hoznak létre, melynek megváltoztatását később csak különös indokolt esetben lehet kérni a bíróságtól.

Jogi képviselet házassági bontóperben, válóperben.  E-mailben is kereshet>>

H-p, 9-18-ig,

Hívjon! 06-20-354 8963      

vagy     Írjon! Időpont foglalás

Szülői F E L Ü G Y E L E T gyakorlása, gyermekelhelyezés.  

Gyermekelhelyezés
Gyermekelhelyezés

 PTK. 4:146.§-4:177.§

 4:164. § [A szülői felügyelet közös gyakorlása]

A szülői felügyeletet a szülők közösen gyakorolják akkor is,   ha  már nem élnek együtt.

A házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság – a gyermek érdekét mérlegelve a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet szerinti rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz.

Az egyezség a szülőket mindenkor köti,  megváltoztatását bírósági jóváhagyástól számított 2 év letelte után lehet kérni a bíróságtól.

 4:167. § [A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése]

(1) A különélő szülők megállapodásának hiányában – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja.

Bírósági döntés törvényi alapelve, hogy a gyermekelhelyezés során  mindig a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni.

Amennyiben a gyermeket harmadik személynél helyezik el, úgy már nem szülői felügyeletről, hanem gyámságról beszélünk.

4:170. § [A szülői felügyelet gyakorlásának és a gyermek elhelyezésének megváltoztatása]

gyermek elhelyezésének megváltoztatását abban az esetben lehet kérni a bíróságtól, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők egyezsége alapult, vagy amelyre a bíróság a döntését alapította utóbb lényegesen megváltoztak, és emiatt az elhelyezés megváltoztatása a gyermek érdekében áll.  A felügyeleti jog megváltoztatása iránt a szülő, a gyámhivatal és az ügyész indíthat pert, de más személy már nem

Felügyeleti jog iránti perek előtt: jogi tanácsadás, ügyvédi segítség.

(Jogi tanácsadás 10.000.-Ft/megkezdett óra)

H-p, 9-18-ig, Hívjon! 06-20-354 8963    vagy  Írjon!   Időpont foglalás>>

TARTÁSDÍJ, Családjogi törvény, Gyermektartási per

Ptk. 4:213.§-4:222.§

A szülő kötelessége gyermeke eltartásáról gondoskodni.

Gyermek tartásdíjA gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó.

A szülők megállapodására sor kerülhet a peres eljárásban, de azon kívül is. A gyermektartás díj összege gyermekenként általában a kötelezett előző évi átlagos jövedelmének 15-25%-a.  A tartásdíj százalékos megállapítása esetében meg kell jelölni a tartásdíj alapösszegét is. A bíróság csak a szülők megegyezése hiányában dönthet a kérdésről.

– Ha a körülményekben lényeges változás állott be, a tartás mértékének megváltoztatását vagy a gyermektartás megszüntetését lehet kérni.

Főszabályként az egyezségkötést követő 2 év elteltével lehet a bírósághoz kérelmet benyújtani.

A KAPCSOLATTARTÁS és a TARTÁSDÍJ FÜGGETLEN EGYMÁSTÓL, a nem kielégítő kapcsolattartás nem lehet indoka a tartásdíj megszüntetésének.

Kapcsolattartás, LÁTHATÁS

Ptk. 4:178. § – 4:185. §

Kapcsolattartás

A Családjogi törvény alapján a gyermeknek joga, hogy szülőjével   személyes kapcsolatot tartson fenn. A gyermekétől külön élő szülőnek   viszont nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy gyermekével   kapcsolatot tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen. A gyermeket   nevelő szülő, vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. Mind a gondozó szülő, aki akadályozza a kapcsolattartást, mind a különélő szülő, aki nem él a kapcsolattartás lehetőségével, megsérti szülői kötelességét.

A kapcsolattartásról – a szülők megegyezésének hiányában, illetőleg a szülők és a gyám közötti vita esetében – a gyámhatóság dönt.

Ha házassági vagy gyermek-elhelyezési per van folyamatban, a szülők megegyezésének hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt.  Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül csak a bíróságnál lehet kérni. A kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtásáról a gyámhatóság helyett 2020.03.01.-től a bíróság gondoskodik. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról.

-Apasági perek>>  apaság megállapítása, megdöntése iránti per

-Közös gyermekké fogadás>>

Infó>>

Ügyvéd Dr Mohos Gábor Ügyvéd Bp.

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba.