INGATLANJOG, ingatlan adásvételi szerződés.

Ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi ellenjegyzés.

  JOGI TANÁCSADÁS minden INGATLANJOGI ügylet ELŐTT!  

Jogi képviselet peres és perenkívüli ingatlanjogi ügyekben.

Ingatlanjog, Biztonságos Ingatlan adásvételi szerződés

A jogi tanácsadástól az ingatlan tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig, teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtok az ingatlan tulajdonjog átruházási, bérleti és vegyes szerződések, az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely ingatlanjogi ügylethez.
 
 27 M forintig, az ingatlan értékétől független fix ügyvédi munkadíj:

80.000.-Ft/ adásvételi szerződés!

(+földhivatali eljárási díj)

27 MFt ingatlanérték fölött csak 0,3 %  az ügyvédi munkadíj!


Ingatlan adásvételi szerződés ügyben

h-p: 9-18 óráig hívhat! 06-20-354 8963

0-24 óráig: idopontkeres@mohos-ugyved.hu


Milyen adatokat küldjön az ügyvédnek,
szerződés kötéshez? Adatlista >>

Adatküldés>>

  

 -INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉSEK: 

-Ingatlan adásvételi szerződés, ingatlan
ajándékozási szerződés. Csere. Tartási-,

életjáradéki szerződés tulajdonjog fenntartással.

-Ingatlan bérleti, használati szerződések:

-Lakás-, iroda és üzlet  bérleti szerződések.

Lakásbérleti szerződés: Ptk. 6:342. § - 6:348. §.szerint.

Minta bérleti szerződés

  Bérleti díj, ingatlan használati díj  érvényesítése.

-Jogi képviselet

-Ingatlanokkal kapcsolatos jogviták peres és  peren kívüli rendezése.

  Földhivatali, közigazgatási eljárásban jogi képviselet,
  jogi tanácsadás. Letét kezelés. Tulajdonjog, Ingatlanjog.

- Telek megosztással, telekalakítással kapcsolatos jogi tanácsadás.

- Birtokvédelem: Ráépítés 5:70 §, hozzáépítés 5:68 §, beépítés 5:69 §, Rosszhiszemű ráépítés 5:71 §, Közöstulajdonra vonatkozó szabályokról 5:72 § rendelkezik az ÚJ PTK Ötödik Dologi könyvében


- Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ingatlan szerződés     készítés, Vagyonmegosztás Ingatlanjog érvényes szabályai szerint.

- Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések készítése és ellenjegyzése:
jelzálog jog, haszonélvezeti jog, használati jogok alapítása (szolgalmi jog)

 

- Befektetési vagy lakáscélú ingatlan vásárlásokhoz szakszerű, jogi tanácsadást nyújtok.   Jogi konzultáció>>

 

- Takarnet rendszerből: Tulajdoni lap másolatát beszerzem szerződéskötés előtt. (1000.-Ft a díja)

             

- Tájékoztatom Önt a vagyonátruházás során felmerülő adó és  illeték
  kötelezettségekről, illeték kedvezményekről és mentességekről.

Az illeték mértéke:

-Visszterhes vagyonátruházási illeték

1. Használt lakás vásárlás 4 %.

2. Teremgarázs, tároló vásárlási illetéke 4%

3. Új lakás illetéke 15 Mft-ig 0%, e fölött  4%

Illeték kedvezmény: 35 év alatti első lakáshoz jutás esetén 15 Mft alatti ingatlannál az illeték 50%-a.

 

- Társasházak joga: alapító okirat és egyéb szabályzatok készítése,
  társasházak képviselete. Társasház tetőtér vásárlási szerződés.

 

- Ingatlan adásvétel során  fontosnak tartom a vevő jogvédelmét, főleg
  hitellel terhelt ingatlanok esetében. (Jelzálog jog törlés)

Mit jó tudni az ingatlan adásvételi szerződésről?

Az Ön családjában is izgalmas eseményt jelent, az otthonteremtés vagy meglévő ingatlanuk értékesítése? .
Fontos téma a vételár kifizetése: hol, mikor, hány részletben, mennyit és főleg miből. .
Ki fizeti az adásvételi szerződés költségeit?
Eladót
terheli az Ingatlanközvetítő díja és a bevétel utáni szja.
Vevőt: az ügyvédi díj, földhivatali eljárási díj, vagyonszerzési illeték.
Bővebben:
Sokan ingatlanközvetítőnél indítják a folyamatot. Eladóként és vevőként is ajánlatos minden betűt elolvasni a megbízási szerződésben, még az aláírása előtt. Ha valami nem teljesen világos érdemes az ügyvédjének megmutatni és jogi tanácsot kérni ! Néhányan meglepődnek, hogy akkor is kell fizetni több százezer Ft közvetítői díjat, ha végül egy saját ismerősnek adták el a lakást. Persze benne volt a szerződésben, csak nem vették észre.
Okosan teszi a vevő, ha nem előleget fizet, hanem ügyvéd jelenlétében, az adásvételi szerződésben meghatározott, foglalót.
Az ügyvéd a vevő és az eladó jogait egyenlő mértékben képviseli.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI Tv. ( továbbiakban: Inytv.) 32.§. (3),(4) bek. szerint a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használati jog, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Az adásvételi szerződés szerkesztését bízzuk ügyvédre .
Az adásvételi szerződésben a személyes adatokon kívül az adásvétel tárgyát képező ingatlan alábbi adatait szükséges feltüntetni: Helyrajzi számot, a természetbeni fekvést, a körzeti földhivatalt, ahol az adott ingatlan nyilván van tartva. .
Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni, az ingatlan vételárát, a fizetés módját, a vételárrészletek átadásának időpontját.
Lehetőség van az Eladó jelenléte nélkül is megkötni a szerződést, a meghatalmazott, ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazása csatolásával.

Az adásvételi szerződéseknek két csoportja van.

1. Az első csoportba tartozó szerződéseknél a teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásának napján fizeti meg a vevő az eladó részére. Ebben az esetben magába a szerződésbe bele kell írni, hogy az eladó a szerződés aláírásával beleegyezik abba, hogy a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapjára. Ez a tulajdonjog bejegyzési engedély. Ennél a szerződés csoportnál nem kötelező foglalót átadni, illetve a foglalót elkülöníteni a vételár többi részétől.
2. A második csoportba azok a szerződések tartoznak, amelyek esetében a vevő a szerződésben feltüntetett vételárat több részletben fizeti meg az eladó részére. Ebben az esetben a szerződés aláírásakor csak a teljes vételár mintegy 10%-át kitevő foglalót ad át a vevő az eladó részére.
A foglaló fogalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Tv.(Ptk.) 243.§ (1) bek. szerint a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet adni. A 243.§. (2) bek szerint a szerződés megkötésekor átadott pénzösszeget vagy más dolgot csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik. .
Összefoglalva: a foglaló beleszámít a vételárba, a szerződés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszaadni.
A vételár részletekben történő kifizetésére általában akkor kerül sor, ha a vevő a vételár kifizetéséhez banki hitelt vesz fel. A bankok általában megkövetelik, hogy a hitelből finanszírozott vételárnak az eladó részére történő folyósítását megelőzően a vevő a szerződésben meghatározott önerőből fedezett vételárrészt kifizesse az eladó részére. A bankok többlet feltételként azt is megkövetelhetik, hogy a hitelfolyósításának időpontjában a tulajdoni lapból egyértelműen derüljön az ki, hogy a vevő az ingatlan tulajdonosa. Ilyen esetben az eladó által kiadott tulajdonjog bejegyzési engedélyt a szerződést ellenjegyző ügyvédnél letétben helyezik el, vagy a hitel folyósítását megelőzően a körzeti földhivatalba nyújtják be a vevő tulajdonjogának bejegyzése végett. A vevő tulajdonjog bejegyzési kérelméneka földhivatalba történt benyújtását követő 3 munkanapon belül utalja a bank az eladó részére a vételár utolsó részletét.
A vételár több részletben történő kifizetése esetén az adásvételi szerződésbe az 1997. évi CXLI Tv.(Inytv.)-ben előírt- többlet elemeket kell beleírni. A szerződő feleknek rögzíteniük kell a szerződésben azt az időpontot, amely időpontig az eladó kiadja a vevő számára a tulajdonjog bejegyzési engedélyt. A tulajdonjog bejegyzési engedély kiadásának időpontjának a szerződéskötés napjától számított 6 hónapon belül kell lennie.
Az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdonjog bejegyzési kérelmet széljegyzi a földhivatal. Ennek az eljárásnak az a jelentősége, hogy egyrészt a vevő részére hitelt folyósító bank megköveteli. Másrészt ez az eljárás a vevő számára többletvédelmet nyújt a "tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelemmel "szemben, mert a korábbi tulajdonos tartozása alapján keletkezett végrehajtási jog bejegyzése iránti kérelmet a földhivatal elutasítja.

Az ingatlan terhei:

A vételárat vagy annak utolsó részleteit csak tehermentes ingatlan, pl. a haszonélvező lemondó nyilatkozata vagy a ráterhelt jelzálogjog
törlése után
érdemes kifizetni.
Haszonélvezeti jog.
Ha az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, legtöbbször a haszonélvező is szerződő fél, aki ellenérték fejében lemond a haszonélvezeti jogáról. A szerződés érvényes a haszonélvező hozzájárulása nélkül is, viszont holtig tartó haszonélvezet esetében élete végéig használhatja az ingatlant, lakhat abban. A haszonélvező haláláig, vagy a haszonélvezeti jogról történő lemondásáig az új vevő a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a haszonélvező e jogokkal nem él. A vételárat vagy annak utolsó részleteit csak a haszonélvező lemondó nyilatkozata után érdemes kifizetni.
Jelzálogjog:
Hitelfelvétel esetén a bank javára jelzálog és elidegenítési jogot jegyeznek be az ingatlan tulajdoni lapjára. Szocpol felvétele esetén a kincstár javára jegyeznek be jelzálogjogot. Társasházak is élnek jelzálogjog bejegyzési lehetőséggel, ha jelentős közös költség elmaradása keletkezik valamelyik tulajdonos társnak.

Ajánlatkérés:mohos.gabor@upcmail.hu


Ingatlan adásvétel KÖLTSÉGEI:

Az adásvétellel kapcsolatos költségek viselése a felek megállapodása szerint történhet. Ha nem állapodnak meg, úgy a törvény rendelkezése szerint a költségmegosztás a következő:
• Az Eladót terhelik az átadással és az ingatlan jogi rendezésével kapcsolatos költségek. (Ingatlan közvetítő díja, Szja ) .
• A vevőt terhelik a szerződéskötés költségei (ügyvédi munkadíj), az ingatlan átvételével kapcsolatos költségek, tulajdon szerzési illeték, valamint az ingatlan nyilvántartási eljárási díj. (6.600,-Ft)

 

Öröklési jog         Jogi tanácsadás           Vagyonmegosztás

 

 

Ajánlatkérés

ÜGYVÉD

Ingatlanjog

adásvétel alapfogalmak

 

 

         ÜGYVÉD         
  Időpontegyeztetés 
    06-20-354 8963   

 

 

Ajánlatkérés:
mohos.gabor
@upcmail.hu

 

TAKARNET-tulajdoni lap

 

Ingatlan Jog

 

Ingatlanjogi tanácsadás, biztonságos Ingatlan adásvételi szerződés készítés, ellenjegyzés, naprakész tulajdoni lap kikérés TAKARNETről. Tulajdonjog,ingatlan nyilvántartási bejegyzés intézése. Ingatlanjogi ügyekben jogi képviselet!

 

Lájkolj a Facebookon

 

 

 

Ingatlanjog BLOG>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Az ingatlan értékétől független  ügyvédi munkadíj: 80.000.-Ft/

  adásvételi szerződés!
27 MFt ingatlanérték fölött csak 0,3 % !
(+földhivatali eljárási díj)


 

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés ügyben

h-p: 9-18 óráig hívhat!
06-20-354 8963

0-24 óráig:
Időpont foglalás levélben

 

 

 

 

Milyen adatokat adjon meg a Vevő, az ingatlan adásvételi szerződéshez?

adatküldés emailben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanjog, Ingatlan Adásvételi szerződés ellenjegyzés, ingatlanjogi jogtanácsadás és földhivatali képviselet. Ingatlanvásárlási Illetékről tájékoztatás, Ingatlanjogi megbízható Ügyvédnél.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vissza Ingatlanjog elejére>>

 

 

Főoldal >>

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szuperpiac.hu-képeshirdetés ingyen!

 

Kérem, ossza meg a Facebook oldalamat!

 

2009 ÜGYVÉD Budapest INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.