Ingatlan AJÁNDÉKOZÁS

Ingatlan Ajándékozási szerződés

Sok családban rokonok, de akár barátok közt is előfordul, hogy valaki ingatlant ajándékoz. Kedves olvasó ismerje meg, az ingatlan ajándékozás szabályait!

Mit jelent pontosan, és mivel jár, ha valaki elajándékoz egy ingatlant?

Az adásvételi szerződéshez hasonlóan, ingatlan ajándékozás esetében is, az ingatlan gazdát cserél, de az ajándékozás ingyenes jogügylet.

Ingatlan ajámdékozási szerződés ügyvédi ellenjegyzés

Ingatlanajándékozási szerződést az ajándékozó és a megajándékozott írásban, ügyvéd által ellenjegyzett okiratban köthet.

 • A megajándékozottnak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajándékot.
 • A szerződést be kell nyújtani a földhivatalba, hogy a tulajdonjog változást bejegyezzék. Szóbeli megállapodás a hatóságok és a bank előtt érvénytelen.
 • Egyes esetekben nem lehet ajándékozni (pl. elidegenítési tilalom van a tulajdoni lapon).
 • Gyakran haszonélvezeti jog alapítását javaslom az ajándékozó védelmébe.

  INGATLAN AJÁNDÉKOZÁS ESETEI:

 • Házaspár közösen felépít egy házat, az egyikük nevén lévő telken, így a tulajdoni lapon a ház csak egyik fél tulajdona. Később ajándékozási szerződéssel illetékmentesen megoldható a valós tulajdoni hányad bejegyzése az ingatlan nyilvántartásba..
 • A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja: Pl. ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.
 • A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.
 • Kiskorú ajándékozott esetében a szülő vagy a törvényes gondviselő hitelesíti a szerződést, de a visszaélések miatt a gyermek már nem ajándékozhatja tovább sem a szüleinek, sem másoknak az ingatlant.
 • Az ajándékozáshoz nem szükséges a tulajdonostársak hozzájárulása, illetve elővásárlási jog sem állhat fenn számukra.
 • Csak a tulajdoni lapon tulajdonosként feltüntetett ajándékozhat, így a házastársak közül csak az egyik szerepel a hivatalos okiraton, a másik nem járhat el az ingatlan ügyében. 
 •  Halál esetére szóló ajándékozási szerződés: Az ingatlanajándékozás előnye az esetleges illetékmentességen túl, hogy biztosítja a hagyatéki eljárás során, hogy az örökhagyó végakarata teljesüljön. Halál esetére szóló ajándékozási szerződésnél az ajándékozott a hagyatéki eljárás terheit nem viseli, viszont az ajándékozó még haszonélvezeti jogot gyakorolhat igény esetén az ingatlanon a hatálybalépés előtt. A végrendelethez képest, – ami egyoldalúan visszavonható – a halál esetére szóló ajándékozást közös megegyezéssel lehet módosítani vagy megszüntethetni.

De olyan is előfordulhat, hogy idővel az ajándékozó meggondolja magát.

az ajándék ingatlant 3 esetben visszakövetelhető Ajándék visszakövetelése a polgári törvénykönyv értelmében három esetben lehetséges:

 1. A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
 2.  Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el.
 3. Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Az ilyen visszakövetelésre általában válóperben kerül sor valamelyik fél szülője részéről, aki arra hivatkozik, hogy a nagyobb értékű ajándékot a felek közös életére, közös gyermekekre tekintettel adta, de a válással ez a feltétel meghiúsul.

Ajándékozás hátránya, hogy a visszakövetelés nem lehetséges, ha az ingatlan vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb ideig nem követeli vissza.

Ingatlan ajándékozás költségei

Ingatlan ajándékozás  KÖLTSÉGEI:

 • Az ajándékozási szerződés díját az ügyvédi munkadíj adja, amely az ingatlan forgalmi értékétől függ. Ezen felül a földhivatali eljárási és  tulajdoni lap díja.
Az ingatlanajándékozás legmagasabb költségeleme

az illeték, ha nem élvezünk  illeték mentességet.

 • Oldalági rokonok, távoli hozzátartozók kötelesek illetéket fizetni ajándékozáskor. Közéjük soroljuk: az unokatestvéreket, az élettársakat, a keresztszülőket és a nagybácsikat, nagynéniket is. Náluk a 9/18 százalékos illetékfizetési kötelezettség áll fenn:
 •  9% lakóingatlanok esetében
 • 18% pedig az egyéb ingatlanoknál (például garázs, telek), tehát az adásvétel 4%-os illetéke kedvezőbb megoldás lehet.

Ingatlan ajándékozás ELŐNYE, mert Illetékmentességet élvezünk.

Közeli hozzátartozók:

 • a házastársak,
 • az egyenes ági rokonok (nagyszülő, szülő, gyermek), és
 • a testvérek.

További illetékmentességi esetek:

 • Termőföld
 • Mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól telektulajdon esetében a megajándékozott, ha az ingatlanon 4 éven belül lakóházat épít.
 • közhasznú alapítványok nem kötelesek illetéket fizetni, amennyiben az ingatlanajándékozást megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységükből származó jövedelmük után nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettségük. 

Az ingatlanajándékozás ADÓJA:

Személyi jövedelemadót sem az ajándékozónak, sem a megajándékozottnak nem kell fizetnie ingatlanajándékozáskor, mivel jövedelem egyik fél számára sem keletkezett a tranzakció során. Ha viszont a megajándékozott 5 éven belül elidegeníti az ingatlant, úgy szja megfizetésére kötelezett, amelynek mértéke attól függ, hogy mennyi idő után adott túl a kapott ingatlanon.

Ingatlan ajándékozási szerződéskötés ügyvédnél. Gyorsan biztonságosan.

Ingatlan ajándékozási szerződés menete:

Tisztelt Látogató, ha úgy dönt, hogy ingatlant ajándékoz – haszonélvezeti jog alapításával, vagy anélkül – az alábbi ügyvédi szolgáltatásokat nyújtom Önnek:

 • Tulajdoni lapot lekérem, és megvizsgálom az ingatlan jogi helyzetét;
 • Ingatlanjogi tanácsadást adok;
 • Adó és illeték kötelezettségekről, kedvezményekről tájékoztatom;
 • Ajándékozási szerződést megszerkesztem és ellen jegyzem;
 • NAV adatlapot kitöltöm és benyújtom a földhivatalba (ők küldik hivatalból az illeték hivatalba);
 • A földhivatal előtt, teljeskörű jogi képviseletét ellátom a tulajdonjog bejegyzéséig.

Tisztelt látogató, küldje el a szerződéshez szükséges adatokat  és egy napon belül jöhetnek a szerződést aláírni. 

Ajándékozási szerződés aktuális költségei:
 • földhivatali bejegyzési díj 6 600 Ft/ingatlan,
 • tulajdoni lap 3000.-Ft,
 • ügyvédi munkadíj: Ingatlanérték  0,3 % a, de 
 • minimum 33 M alatt fix. 100.000.-Ft/ ingatlan
 • ajándékozási illeték, ha nem kedvezményezettek a személyek.
Az ajándékozási szerződésről a Ptk. 6:235. § rendelkezik.

Szerződéskötéshez szükséges  adatokat itt találja>>

Megtekinthet egy Ingatlan ajándékozási szerződés iratmintát>>
 
 
Most kérjen időpontot! 36 20 354 8963
Díjmentes AJÁNLATKÉRÉS>>
Ügyvéd Dr Mohos Gábor Ügyvéd Bp.

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba.