Házassági vagyonjogi szerződés ügyvédi munkadíja, most 30.000.-Ft!


VÁLÓPER, keresetlevél, jogi tanácsadás

Időpont foglalás - levélben vagy
-telefonon 06-20-354 8963 

 

Érvényesen megkötött házasságot a bíróság kizárólag

-valamelyik házastárs kérelmére (ún. "tényállásos bontás"), vagy a

-házastársak közösen benyújtott kérelme (ún. "megegyezésen alapuló bontás") alapján bonthatja fel.

 

A házasság felbontása iránti pert a házastársnak  személyesen kell megindítania. (Ha a pert indító házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, nevében a perindításra - a gyámhivatal hozzájárulásával - a törvényes képviselő jogosult.) Válóper

A válóper személyesen történő megindítása azonban nem jelenti azt, hogy a házastárs ne adhatna megbízást ügyvédnek vagy más személynek, hogy őt a per során képviselje. Jogi képviselet.

-A válóper keresetlevél  benyújtásával indul.

-A házassági bontóper bírósági illetéke 30 000 forint, melyet a felperes fizet meg, ugyanakkor a benyújtott keresetlevélre a házasság vonatkozásában előterjesztett alperesi viszontkereset illetékmentes. Amennyiben a házasság felbontását a házastársak közösen kérik, úgy az eljárási illetéket is közösen fizetik meg. Keresetlevél.

-Jogi képviselő megbízása esetén a keresetlevelet már ő készíti el.

Az igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, gyermek születési anyakönyvi kivonata) a keresetlevélhez mellékelni kell. A fentieken túlmenően a keresetlevélben határozott kereseti kérelmet kell előterjeszteni, amelyből ki kell tűnnie, hogy a felek a házasság felbontását közös megegyezés alapján, vagy a házasság megromlására vezető okok feltárásával kérik. Válóper.

-Az első tárgyaláson  lehetőleg mindkét házastárs személyesen jelenjen meg, hiszen a bíróság elsődleges feladata  a házastársak meghallgatása, illetve  a házastársak kibékítése.

-A békítést egyébként a bíróság a per során bármikor megkísérelheti, nem csak az első válóperi tárgyaláson.

-A további tárgyalásokon már a felperes személyes megjelenése sem kötelező, de legalább meghatalmazottja útján képviseltetnie kell magát, ellenkező esetben ugyanis a bíróság megszünteti válópert.

-Ha a bíróság által megkísérelt békítés sikertelen volt, a bíróság a tárgyalást elhalasztja.

-A bíróság a tárgyalás folytatására új tárgyalási napot csak a folytatásra irányuló kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte után tűzhet ki. Amennyiben valamelyik fél késve kéri a tárgyalás folytatását, igazolási kérelmet csak 15 napon belül nyújthat be.

A házasság az első tárgyaláson is felbontható, ha a békítés nem vezetett eredményre, és 

• a házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nem képes a bíróság előtt megjelenni, vagy

• a felek között a házassági életközösség legalább három éve úgy szakadt meg, hogy külön lakásban élnek, és igazolják azt, hogy a közös gyermek elhelyezését, eltartását a gyermek érdekében rendezték, vagy

• a házasságból közös kiskorú gyermek nem született.

A házasság felbontásáról a bíróság - megegyezésen alapuló bontás esetén a házastársak egyezségének jogerős végzéssel történő jóváhagyását követően - ítélettel határoz. Válóper.

Családjog

-A házasság felbontása esetén a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek elhelyezése és eltartása felől - szükség esetén - az erre irányuló kereseti kérelem hiányában is rendelkeznie kell.

-A bíróság a házassági bontóperben a perköltség (ügyvédi munkadíj, szakértői díj, stb.) viseléséről a pernyertességtől/pervesztességtől függetlenül, az összes körülmények mérlegelése alapján határoz.

 

Ha a házasság felbontását kimondó ítélet jogerőre emelkedik, a házasság megszűnik, és ezzel beállnak a megszűnés joghatásai. Válóper lezárás.

1. a házasságkötési képesség visszanyerése

2. a férje nevét viselő feleség - ha a névviseléstől nem tiltják el - szabadon dönthet arról, hogy milyen nevet kíván viselni,

3. a házastársi vagyonközösség megszűnése,

4. a házasságon alapuló apai vélelem megszűnése

5. megnyílik a házastársi eltartásra való igény,

6. megszűnik az öröklésen alapuló házastársi haszonélvezeti jog.     

Vissza Jogterületek

Válóper

Jogtanácsadás   Ingatlanjog  Tartásdíj   Cégeljárás  Ügyvéd díjak   GY.I.K.

Válóper előtt jogtanácsadás. Vagyonközösség megszünése, vagyonjogi per.

      Családi jog

Válóper jogi tanácsadás

         ÜGYVÉD         
  Időpontegyeztetés 
    06-20-354 8963   
Tel./Fax:1/239 5434 
 1134 Budapest, XIII.

 

 

Ajánlatkérés:
mohos.gabor
@upcmail.hu

 

Jogi képviselet családjogi ügyekben és házassági válóperben

 

A házastársak vagyonjogi szerződése érvényességéhez annak jogi képviselő által ellenjegyzett okiratba foglalása szükséges. Ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással a szülők meghatalmazást adhatnak egymásnak, hogy a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviseletet az egyik szülő a másik nevében is gyakorolja.

 

A házassági válóperben a jogi képviselet nem kötelező, de célszerű. A házasság felbontása során felmerülő kérdések vagyonjogi hatásai komolyak, és az ítéletben foglaltak tartós jogi helyzetet hoznak létre, melynek megváltoztatását később csak különös indokolt esetben lehet kérni a bíróságtól.

 

Kérdezzen!
info@mohos-ugyved.hu

 

 

www.mohos-ugyved.hu

 

Jogtanácsadás

2009 ÜGYVÉD Budapest

 

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapest Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre
vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.