Házassági vagyonjogi szerződés ügyvédi munkadíja, most 30.000.-Ft!


VÁLÓPER, keresetlevél, jogi tanácsadás

Időpont foglalás - levélben vagy
-telefonon 06-20-354 8963 

 

Érvényesen megkötött házasságot a bíróság kizárólag

-valamelyik házastárs kérelmére (ún. "tényállásos bontás"), vagy a

-házastársak közösen benyújtott kérelme (ún. "megegyezésen alapuló bontás") alapján bonthatja fel.

 

A házasság felbontása iránti pert a házastársnak  személyesen kell megindítania. (Ha a pert indító házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, nevében a perindításra - a gyámhivatal hozzájárulásával - a törvényes képviselő jogosult.) Válóper

A válóper személyesen történő megindítása azonban nem jelenti azt, hogy a házastárs ne adhatna megbízást ügyvédnek vagy más személynek, hogy őt a per során képviselje. Jogi képviselet.

-A válóper keresetlevél  benyújtásával indul.

-A házassági bontóper bírósági illetéke 30 000 forint, melyet a felperes fizet meg, ugyanakkor a benyújtott keresetlevélre a házasság vonatkozásában előterjesztett alperesi viszontkereset illetékmentes. Amennyiben a házasság felbontását a házastársak közösen kérik, úgy az eljárási illetéket is közösen fizetik meg. Keresetlevél.

-Jogi képviselő megbízása esetén a keresetlevelet már ő készíti el.

Az igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, gyermek születési anyakönyvi kivonata) a keresetlevélhez mellékelni kell. A fentieken túlmenően a keresetlevélben határozott kereseti kérelmet kell előterjeszteni, amelyből ki kell tűnnie, hogy a felek a házasság felbontását közös megegyezés alapján, vagy a házasság megromlására vezető okok feltárásával kérik. Válóper.

-Az első tárgyaláson  lehetőleg mindkét házastárs személyesen jelenjen meg, hiszen a bíróság elsődleges feladata  a házastársak meghallgatása, illetve  a házastársak kibékítése.

-A békítést egyébként a bíróság a per során bármikor megkísérelheti, nem csak az első válóperi tárgyaláson.

-A további tárgyalásokon már a felperes személyes megjelenése sem kötelező, de legalább meghatalmazottja útján képviseltetnie kell magát, ellenkező esetben ugyanis a bíróság megszünteti válópert.

-Ha a bíróság által megkísérelt békítés sikertelen volt, a bíróság a tárgyalást elhalasztja.

-A bíróság a tárgyalás folytatására új tárgyalási napot csak a folytatásra irányuló kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte után tűzhet ki. Amennyiben valamelyik fél késve kéri a tárgyalás folytatását, igazolási kérelmet csak 15 napon belül nyújthat be.

A házasság az első tárgyaláson is felbontható, ha a békítés nem vezetett eredményre, és 

• a házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nem képes a bíróság előtt megjelenni, vagy

• a felek között a házassági életközösség legalább három éve úgy szakadt meg, hogy külön lakásban élnek, és igazolják azt, hogy a közös gyermek elhelyezését, eltartását a gyermek érdekében rendezték, vagy

• a házasságból közös kiskorú gyermek nem született.

A házasság felbontásáról a bíróság - megegyezésen alapuló bontás esetén a házastársak egyezségének jogerős végzéssel történő jóváhagyását követően - ítélettel határoz. Válóper.

Családjog

-A házasság felbontása esetén a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek elhelyezése és eltartása felől - szükség esetén - az erre irányuló kereseti kérelem hiányában is rendelkeznie kell.

-A bíróság a házassági bontóperben a perköltség (ügyvédi munkadíj, szakértői díj, stb.) viseléséről a pernyertességtől/pervesztességtől függetlenül, az összes körülmények mérlegelése alapján határoz.

 

Ha a házasság felbontását kimondó ítélet jogerőre emelkedik, a házasság megszűnik, és ezzel beállnak a megszűnés joghatásai. Válóper lezárás.

1. a házasságkötési képesség visszanyerése

2. a férje nevét viselő feleség - ha a névviseléstől nem tiltják el - szabadon dönthet arról, hogy milyen nevet kíván viselni,

3. a házastársi vagyonközösség megszűnése,

4. a házasságon alapuló apai vélelem megszűnése

5. megnyílik a házastársi eltartásra való igény,

6. megszűnik az öröklésen alapuló házastársi haszonélvezeti jog.     

Vissza Jogterületek

Válóper

Jogtanácsadás   Ingatlanjog  Tartásdíj   Cégeljárás    GY.I.K.

 

Tisztelt váláson gondolkodó olvasóm,
a válókereset írás nálam 20.000.-Ft,
bíróság előtti képviselet 25.000.-Ft/ tárgyalás.

 

Válóper előtti jogtanácsadás:
10.000.-Ft/ megkezdett óra
Vagyonmegosztásnál ingatlan tulajdonjog
átruházási szerződés: 80.000.-Ft
+6600.- földhivatali díj
27 MFt ingatlanérték fölött, csak
0,3%, az ügyvédi munkadíj..


IDE ÍRHAT ÜZENETET!>>

      Családi jog

Válóper jogi tanácsadás

         ÜGYVÉD         
  Időpontegyeztetés 
    06-20-354 8963   
Tel./Fax:1/239 5434 
 1134 Budapest, XIII.

 

 

Ajánlatkérés:
mohos.gabor
@upcmail.hu

 

Jogi képviselet családjogi ügyekben és házassági válóperben

 

A házastársak vagyonjogi szerződése érvényességéhez annak jogi képviselő által ellenjegyzett okiratba foglalása szükséges. Ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással a szülők meghatalmazást adhatnak egymásnak, hogy a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviseletet az egyik szülő a másik nevében is gyakorolja.

 

A házassági válóperben a jogi képviselet nem kötelező, de célszerű. A házasság felbontása során felmerülő kérdések vagyonjogi hatásai komolyak, és az ítéletben foglaltak tartós jogi helyzetet hoznak létre, melynek megváltoztatását később csak különös indokolt esetben lehet kérni a bíróságtól.

 

Kérdezzen!
info@mohos-ugyved.hu

 

 

www.mohos-ugyved.hu

 

Jogtanácsadás

2009 ÜGYVÉD Budapest

 

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre
vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.