HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Okirat szerkesztés, szerződések
megosztás

SZERZŐDÉSEK JOGA, szerződés ellenjegyzés.

Tisztelt ügyfeleim jogi problémáit legtöbbször, egy vagy több OKIRAT szerkesztésével, ügyvédi ellenjegyzésével tudom megoldani. A bírósági beadványok, kérvények szakszerű megírása, kihatással lehet az ügy végső kimenetelére. Az okiratok másik nagy csoportja a szerződések, amit törvények is szabályoznak.

Praxisomban az alábbi szerződések gyakoriak, melyek érvényességét a Ptk. kötelező alakisághoz és ügyvédi ellenjegyzéshez köti:

 1. INGATLAN ADÁSVÉTELI
 2. INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI szerződés
 3. ÉLETTÁRSI vagyonjogi szerződés
 4. TARTÁSI / Életjáradéki
 5. Létesítő Okirat
 6. VÁLLALKOZÁSI szerződések

Ptk. HATODIK könyv KÖTELMI JOG, A SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI
6:58. § [A szerződés]
Szerződési JOGA szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
6:59. § [Szerződési szabadság]
(1) A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.
(2) A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.
6:191. § [A szerződés felek általi módosítása]

Ingatlan Adásvételi szerződés

Ingatlan ajándékozás

Ingatlan ajándékozási szerződés

Jogszabályi hátterét a Ptk. 6:215.§ – 6:227.§  írja körül.

Ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzés>> 

Ingatlan Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződésről ezt írja a Ptk. 6:235. § [Ajándékozási szerződés]
(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.
(2) Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.
A megajándékozottnak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajándékot. Az ajándék visszakövetelés eseteiről a 6:237.§ rendelkezik.
Az ingatlan ajándékozás adásvétel mellett a másik fő tulajdonjog átruházási forma, de figyelembe kell venni az eltérő illetékszabályokat, csak egyenesági rokonnak vagy házastársnak történő ajándékozás esetén kedvezőbb.
 Ingatlan ajándékozás illetéke >>

Ha úgy dönt, hogy ingatlant ajándékoz – haszonélvezeti jog alapításával, vagy nélküle – az ajándékozás során nyújtott ügyvédi szolgáltatásom az alábbiakat foglalja magában: tulajdoni lap beszerzése, ingatlan jogi helyzetének vizsgálata; ajándékozási szerződés megszerkesztése, ellenjegyzése; NAV adatlap kitöltése és benyújtása; illetékes földhivatal előtti képviselet ellátása a tulajdonjog bejegyzéséig.

Ajándékozási szerződés ügyintézése során az ügyvédi munkadíjon felül az alábbi költségekkel kell számolnia: földhivatali bejegyzés költsége 6 600 Ft;  e-hiteles tulajdoni lap lekérési díja 3 600 Ft.

Ingatlan ajándékozási szerződés ügyben AJÁNLATKÉRÉS>>

Élettársi vagyonjogi szerződés   

Új Ptk. Hatodik könyv, Kötelmi jog rendelkezik az élettársi kapcsolatról.
A házassági szerződéshez hasonlóan érdemes kötni élettársi vagyonjogi szerződést, még akkor mikor a bizalom fennáll.

Élettársi vagyonjog

6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés]
(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy e törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet.
(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.
(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
6:516. § [Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer]
Élettársi vagyonjog(1) Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak minősül.
(2) Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül.
(3) Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.
(4) Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a házastársak között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
6:517. § [A lakáshasználat szerződéses rendezése]
(1) Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A lakáshasználat előzetes szerződéses rendezése esetén a gyermek lakáshasználati jogának figyelembevételére a házastársi közös lakás használatára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az élettársak az életközösség megszűnése után is megállapodhatnak az élettársi közös lakás további használatáról. A megállapodás nincs alakszerűséghez kötve.          VAGYONMEGOSZTÁS>>

Házassági / Élettársi vagyonjogi szerződés

ügyvédi munkadíja, MOST 30.000.-Ft!   Időpont foglalás, adatküldéssel                   Időpontfoglalás>>

Vissza:

 1. INGATLAN ADÁSVÉTELI
 2. AJÁNDÉKOZÁSI
 3. Létesítő Okirat
 4. VÁLLALKOZÁSI szerződések

Tartási és Életjáradéki szerződés  

A Tartási szerződés.

6:491. § [Tartási szerződés]
(1) Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelõ ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.
(2) A tartási szerződést írásba kell foglalni.
6:492. § [A tartásra kötelezett kötelezettsége]
A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére.

Az életjáradéki szerződés

6:497. § [Életjáradéki szerződés]
Életjáradéki Szerződés(1) Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.
(2) Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.
(3) Az életjáradéki szerződésre egyebekben a tartási szerződés szabályait kell alkalmazni.
Felhívom figyelmüket kedves Olvasómnak, hogy minden esetben tanulmányozzák át alaposan a szerződés azon pontjait, amelyben arról esik szó, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a járadékfizetésre kötelezett nem fizet, valamint figyeljenek arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szerepeljen, hogy az eredeti tulajdonost haláláig használati jog és életjáradéki jog illeti meg. Lényeges, hogy a tulajdoni lapon a szerződő feleken kívül harmadik fél neve nem szerepelhet.

További részleteket lásd a PTK. hatodik könyv, kötelmi jog, vagy

kérjen időpontot jogi tanácsadásra +36-20-354

 

TÁRSASÁGI szerződés

Létesítő okirat

Cégeljárás, Kft. alapítás Ügyvéd Bp.

2013. évi V.Tv. (új PTK.) Harmadik könyv. A JOGI SZEMÉLY II. rész

A létesítő okirat

3:5. § [A létesítő okirat tartalma]
A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni
a) a jogi személy nevét;
b) a jogi személy székhelyét;
c) a jogi személy célját vagy fő tevékenységét;
d) a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét;
e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
f) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.
A létesítő okirat készülhet iratminta alapján (egyszerűsített cégeljárás) vagy az alapítók egyéb megállapodásaival kiegészítve (normál cégeljárás, aminek a cégbírósági illetéke magasabb) A fentieken túlmenően a törvény az egyes társasági formákra vonatkozóan még előír kötelezően szerepeltetendő elemeket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kft. alapítás, E-CÉGELJÁRÁS>>

időpontot adok! 06-20-3548963  KÉRJEN AJÁNLATOT!

Szerzõdések joga elejére >>

Vállalkozási szerződés

Ptk. HATODIK könyv, KÖTELMI JOG. XV. Cím, a Vállalkozási típusú szerződések XXXVII. Fejezet.

1. A vállalkozási szerződés általános szabályai

6:238. § [Vállalkozási szerződés]

Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény  megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

Vállalkozási SzerződésA vállalkozási szerződés kötelező tartalmi elemei.
A vállalkozási szerződés csak akkor jön létre, ha a felek legalább a következőkben megállapodnak: meghatározzák a szolgáltatás tárgyát, annak mennyisége és minősége figyelembevételével. A műszaki leírásban rögzítik a fontosabb adatokat, mely általában a szerződés melléklete. A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják. Meg kell határozni a vállalkozói díj összegét, valamint a teljesítési határidőt.

Szerződések Joga

A szerződésekre vonatkozó további információk:

A szerződések lehetnek egyoldalú kötelmek , kétoldalú és többoldalú kötelmek. Egyoldalú szerződés esetén csak az egyik fél tartozik szolgáltatással, ilyenek jellemzően az ingyenes szerződések. Kétoldalú kötelmek esetén jellemző, de nem szükségszerű a visszterhesség. Szerződést lehet kötni: szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással. De mégis a legbiztosabb az írás, hisz ez által sok problémát el lehet kerülni. Az írásbeli forma lehet: egyszerű írásbeli forma, minősített írásbeli forma (tanúk, ügyvéd), közokirat forma (bíróság, közjegyző).

Időpont foglalás írásban 

telefonon:  +36-20-354 8963

 1. INGATLAN ADÁSVÉTELI
 2. AJÁNDÉKOZÁSI
 3. ÉLETTÁRSI vagyonjog
 4. TARTÁSI / Életjáradéki
 5. Létesítő Okirat
 6. VÁLLALKOZÁSI szerződések
Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Ügyvéd elérhető:

1134 Budapest,
Bulcsú u.19.
Ügydélfogadás:
egyeztetett időpontban
Hívható:
h-p: 9-18 óra
06-20-354 8963
06-1-239 5434
Levélírás 0-24 óra
mohos.gabor@upcmail.hu
iroda@mohos-ugyved.hu

Oszd meg kérlek!
Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

valas.lap.hu | ingatlan.lap.hu | jog.lap.hu | linkweb.hu