HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Okirat szerkesztés, szerződések
megosztás

SZERZŐDÉSEK JOGA, szerződés ellenjegyzés.

Tisztelt ügyfeleim jogi problémáit legtöbbször, egy vagy több OKIRAT szerkesztésével, ügyvédi ellenjegyzésével tudom megoldani. A bírósági beadványok, kérvények szakszerű megírása, kihatással lehet az ügy végső kimenetelére. Az okiratok másik nagy csoportja a szerződések, amit törvények is szabályoznak.

Praxisomban az alábbi szerződések gyakoriak, melyek érvényességét a Ptk. kötelező alakisághoz és ügyvédi ellenjegyzéshez köti:

 1. INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
 2. INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS
 3. INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI szerződés
 4. ÉLETTÁRSI vagyonjogi szerződés
 5. TARTÁSI / Életjáradéki
 6. Létesítő Okirat
 7. VÁLLALKOZÁSI szerződések

Ptk. HATODIK könyv KÖTELMI JOG, A SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI
6:58. § [A szerződés]
Szerződési JOGA szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
6:59. § [Szerződési szabadság]
(1) A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.
(2) A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.
6:191. § [A szerződés felek általi módosítása]

Ingatlan Adásvételi szerződés

Ingatlan ajándékozás

Ingatlan ajándékozási szerződés

Jogszabályi hátterét a Ptk. 6:215.§ – 6:227.§  írja körül.

Ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzés>> 

Ingatlan Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződésről ezt írja a Ptk. 6:235. § [Ajándékozási szerződés]
(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.
(2) Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.
A megajándékozottnak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajándékot. Az ajándék visszakövetelés eseteiről a 6:237.§ rendelkezik.
Az ingatlan ajándékozás, az adásvétel mellett a másik fő tulajdonjog átruházási lehetőség, de figyelembe kell venni az eltérő illetékszabályokat, csak egyenesági rokonnak vagy házastársnak történő ajándékozás esetén kedvezőbb. Szülő gyermekének, örökbefogadott gyermeknek is, nagyszülő unokának, gyermek szülőjének, unoka nagyszülőnek ajándékozás esetén a megajándékozott nem fizet vagyonszerzési illetéket, azaz illetékmentes.
 Ingatlan ajándékozás illetéke >>

Ha úgy dönt, hogy ingatlant ajándékoz – haszonélvezeti jog alapításával, vagy nélküle – az ajándékozás során nyújtott ügyvédi szolgáltatásom az alábbiakat foglalja magában: tulajdoni lap beszerzése, ingatlan jogi helyzetének vizsgálata; ajándékozási szerződés megszerkesztése, ellenjegyzése; NAV adatlap kitöltése és benyújtása; illetékes földhivatal előtti képviselet teljeskörű ellátása a tulajdonjog bejegyzéséig. Küldje el a szerződéskötéshez szükséges adatokat! Ingatlan ajándékozási szerződés iratminta>> Ajándékozási szerződés ügyintézése során az ügyvédi munkadíjon felül az alábbi költségekkel kell számolnia: földhivatali bejegyzési díj 6 600 Ft;  e-hiteles tulajdoni lap lekérési díja 3 600 Ft; nem hiteles tulajdoni lap 1000.-Ft.

 

Ingatlan szerződés ügyben AJÁNLATKÉRÉS>>

Ingatlan Adásvételi Előszerződés

Adásvételi előszerződés kötésre akkor lehet szükség, ha előre láthatóan, hat hónapon belül az eladó nem tudja birtokba adni az ingatlant, vagy az örökség még nincs bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba, esetleg  a vevőnek van szüksége több időre a vételár előteremtéséhez. Az előszerződésben a felek kötelezettséget vállalnak a szerződés megkötésére. Az előszerződésben a szerződés minden lényeges elemét rögzíteni kell. Előszerződés iratminta>>

6:73. § [Előszerződés]

(1) Ha a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és megállapítják e szerződés lényeges feltételeit, a bíróság e feltételek szerint a szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.

(2) Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződésre az annak alapján megkötendő szerződés szabályai megfelelően irányadóak.

Élettársi vagyonjogi szerződés   

Új Ptk. Hatodik könyv, Kötelmi jog rendelkezik az élettársi kapcsolatról.
A házassági szerződéshez hasonlóan érdemes kötni élettársi vagyonjogi szerződést, még akkor mikor a bizalom fennáll.

Élettársi vagyonjog

6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés]
(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy e törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet.
(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.
(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
6:516. § [Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer]
Élettársi vagyonjog(1) Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak minősül.
(2) Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül.
(3) Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.
(4) Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a házastársak között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
6:517. § [A lakáshasználat szerződéses rendezése]
(1) Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A lakáshasználat előzetes szerződéses rendezése esetén a gyermek lakáshasználati jogának figyelembevételére a házastársi közös lakás használatára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az élettársak az életközösség megszűnése után is megállapodhatnak az élettársi közös lakás további használatáról. A megállapodás nincs alakszerűséghez kötve.          VAGYONMEGOSZTÁS>>

Házassági / Élettársi vagyonjogi szerződés

ügyvédi munkadíja, MOST 40.000.-Ft!   Időpont foglalás, adatküldéssel                   Időpontfoglalás>>

Vissza:

 1. INGATLAN ADÁSVÉTELI
 2. INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS
 3. AJÁNDÉKOZÁSI
 4. Létesítő Okirat
 5. VÁLLALKOZÁSI szerződések

Tartási és Életjáradéki szerződés  

A Tartási szerződés.

6:491. § [Tartási szerződés]
(1) Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelõ ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.
(2) A tartási szerződést írásba kell foglalni.
6:492. § [A tartásra kötelezett kötelezettsége]
A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére.

Az életjáradéki szerződés

6:497. § [Életjáradéki szerződés]
Életjáradéki Szerződés(1) Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.
(2) Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.
(3) Az életjáradéki szerződésre egyebekben a tartási szerződés szabályait kell alkalmazni.
Felhívom figyelmüket kedves Olvasómnak, hogy minden esetben tanulmányozzák át alaposan a szerződés azon pontjait, amelyben arról esik szó, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a járadékfizetésre kötelezett nem fizet, valamint figyeljenek arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szerepeljen, hogy az eredeti tulajdonost haláláig használati jog és életjáradéki jog illeti meg. Lényeges, hogy a tulajdoni lapon a szerződő feleken kívül harmadik fél neve nem szerepelhet.

További részleteket lásd a PTK. hatodik könyv, kötelmi jog, vagy

Foglaljon időpontot jogi tanácsadásra +36-20-354 8963 

 

TÁRSASÁGI szerződés

Létesítő okirat

Cégeljárás, Kft. alapítás Ügyvéd Bp.

2013. évi V.Tv. (új PTK.) Harmadik könyv. A JOGI SZEMÉLY II. rész

A létesítő okirat

3:5. § [A létesítő okirat tartalma]
A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni
a) a jogi személy nevét;
b) a jogi személy székhelyét;
c) a jogi személy célját vagy fő tevékenységét;
d) a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét;
e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
f) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.
A létesítő okirat készülhet iratminta alapján (egyszerűsített cégeljárás) vagy az alapítók egyéb megállapodásaival kiegészítve (normál cégeljárás, aminek a cégbírósági illetéke magasabb) A fentieken túlmenően a törvény az egyes társasági formákra vonatkozóan még előír kötelezően szerepeltetendő elemeket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kft. alapítás, E-CÉGELJÁRÁS>>

Szerzõdések joga elejére >>

Vállalkozási szerződés

Ptk. HATODIK könyv, KÖTELMI JOG. XV. Cím, a Vállalkozási típusú szerződések XXXVII. Fejezet.

1. A vállalkozási szerződés általános szabályai

6:238. § [Vállalkozási szerződés]

Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény  megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

Vállalkozási SzerződésA vállalkozási szerződés kötelező tartalmi elemei.
A vállalkozási szerződés csak akkor jön létre, ha a felek legalább a következőkben megállapodnak: meghatározzák a szolgáltatás tárgyát, annak mennyisége és minősége figyelembevételével. A műszaki leírásban rögzítik a fontosabb adatokat, mely általában a szerződés melléklete. A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják. Meg kell határozni a vállalkozói díj összegét, valamint a teljesítési határidőt.

Szerződések Joga

A szerződésekre vonatkozó további információk:

A szerződések lehetnek egyoldalú kötelmek , kétoldalú és többoldalú kötelmek. Egyoldalú szerződés esetén csak az egyik fél tartozik szolgáltatással, ilyenek jellemzően az ingyenes szerződések. Kétoldalú kötelmek esetén jellemző, de nem szükségszerű a visszterhesség. Szerződést lehet kötni: szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással. De mégis a legbiztosabb az írás, hisz ez által sok problémát el lehet kerülni. Az írásbeli forma lehet: egyszerű írásbeli forma, minősített írásbeli forma (tanúk, ügyvéd), közokirat forma (bíróság, közjegyző).

Időpont foglalás írásban 

telefonon:  +36-20-354 8963

 1. INGATLAN ADÁSVÉTELI
 2. INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS
 3. AJÁNDÉKOZÁSI
 4. ÉLETTÁRSI vagyonjog
 5. TARTÁSI / Életjáradéki
 6. Létesítő Okirat
 7. VÁLLALKOZÁSI szerződések
Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Ügyvéd elérhető:

Ügyfélfogadás:
egyeztetett időpontban

Levélírás 0-24 óra
dr.mohosgabor@gmail.com

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

jog.lap.hu